Bartek zacz??? w nocy ze ??rody na czwartek kaszle?, by?? te?? lekko ciep??y, czwartek up??yn??? nam pod znakiem podwy??szonej temperatury i kaszlu, wi?c dzi?? wybra??am si? z nim do pediatry.

Diagnoza: angina.

Ciekawe, sk?d si? przypl?ta??a, skoro Kuba kaszle alergicznie???

Przy okazji wizyty porozmawia??am sobie z pani? doktor o szczepieniu MMRII - powiedzia??a, ??e szczepi? nawet dzieci uczulone na bia??ko jajka, bo szczepionka ta jest wa??na, a dzieci nie maj? wi?kszych problem??w - zawarto??? jajka w szczepionce jest minimalna.

Dodatkowo powiedzia??am jej o Kubie i o spektakularnych efektach leczenia u alergologa - i tu ku mojemu zaskoczeniu pani doktor pokr?ci??a g??ow? z dezaprobat?, ??e leki jakie dostaje Kuba w dawkach jakie dostaje to nieporozumienie, ??e je??li dzia??aj? to na psychik? rodzic??w, bo na dziecko nie maj? prawa, ??e pani alergolog to chyba jest niedouczona, skoro przepisuje to co przepisuje itp. No i jestem w kropce.

Przede wszystkim nie chc? zaszkodzi? dziecku. Widz?c popraw? leczenie wydawa??o mi si? s??uszne. Czy to, ??e wzbudza w?tpliwo??ci naszej pani doktor, kt??r? znamy ju?? prawie 5 lat i mamy do niej zaufanie, kt??ra zawsze trafnie leczy??a ch??opc??w (jedyne z czym sobie nie radzi??a, to z alergi? w??a??nie i leczy??a j? jedynie objawowo) - czy to jest podstaw? do przekre??lania zalece?? pani alergolog?

Pani pediatra zasugerowa??a, ??e poprawa nast?pi??a dzi?ki diecie eliminacyjnej oraz podawaniu Claritine - i to powinien by? jedyny lek, jaki Kuba powinien dostawa?. A ca??a reszta - czyli 1/4 tabletki Davercinu oraz 1/2 saszetki Cropoz G w dni, kiedy idzie do przedszkola - mam odstawi?. I zobaczy? czy b?dzie pogorszenie.

I kogo ja mam s??ucha????