Par? tygodni temu, na jedym z for??w o AZS znalaz??am informacj?, ??e dzieciom z AZS dobrze jest podawa? probiotyki.

Zacz???am dr???y? temat i znalaz??am preparat o nazwie Dicoflor 30. Wg ulotki jest to preparat probiotyczny dla niemowl?t i dzieci, cierpi?cych z powodu alergii oraz dolegliwo??ci przewodu pokarmowego.

Zawiera bakterie Lactobacillus rhamnosus GG, kt??re zasiedlaj? przew??d pokarmowy i zapobiegaj? stanom zapalnym i biegunkom.

Podobno wspomaga ust?powanie objaw??w zwi?zanych z alergi? i atopowym zapaleniem sk??ry, a tak??e obni??a ryzyko reakcji alergicznych (szczeg??lnie gdy rodzice s? alergikami).

Jest zalecany r??wie?? kobietom w ci???y jako profilaktyka alergii u dziecka.

Wg bada?? jest bezpieczny tak??e u niemowl?t.

Badania dowiod??y, ??e Lactobacillus rhamnosus GG podawany w ostatnim miesi?cu ci???y kobietom z rodzin alergicznych, a nast?pnie niemowl?ciu przez pierwsze 6 miesi?cy ??ycia obni??a o po??ow? ryzyko wyst?pienia
alergii u niemowl?cia!

Dicoflor 30 nie zawiera bia??ek mleka krowiego i glutenu, mo??e by? wi?c podawany osobom, kt??re nie toleruj? tych sk??adnik??w.

Dnia 16.03.2007 roku w Warszawie odby??o si? Sympozjum Naukowe pod tytu??em “Lactobacillus rhamnosus GG - probiotyk inny ni?? wszystkie“.

??a??uj?, ??e nie wiedzia??am o tym b?d?c w ci???y - na pewno bym spr??bowa??a.

Podawa??am to cudo Kubie przez jaki?? miesi?c, jednak nie zauwa??y??am jakich?? spektakularnych efekt??w. Mo??liwe, ??e powodem by?? fakt, ??e jego sk??ra by??a w fatalnym stanie po ospie i pom??g?? dopiero antybiotyk.

Mo??liwe te??, ??e to zwyk??y probiotyk, a szum wok???? niego to dobry marketing, kto wie?